Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden van Mimosa wandelingen

Inleiding

Mimosa wandelingen is gevestigd en kantoorhoudend te Wageningen op de Bergstraat 24a, 6701 AD.  Bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71681469.   

Definitie
 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
a.”reisovereenkomst”:
de overeenkomst waarbij Mimosa wandelingen zich jegens wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden, van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat, alsmede ten minste twee van de volgende diensten: 
1. verblijf, 2. vervoer, 3 een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt; 
b. “reiziger”: 
1˚ de wederpartij van Mimosa wandelingen, degene ten behoeve waarvan de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of 
2˚ zijn of haar vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechts verkrijgende(n) en/of erfgename(n);
c. “overmacht”:
abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, zoals mechanische pech, natuurrampen, staking, wijziging in vertrek- en/of aankomsttijden, oorlog, brand en overheidsmaatregelen. 

Informatie van Mimosa wandelingen
Mimosa wandelingen heeft je voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsmede de voornaamste kenmerken van de reisdiensten verstrekt. 
Het aanbod van Mimosa wandelingen staat online, www.mimosawandelingen.com
De hierin vermelde gegevens maken deel uit van de overeenkomst, tenzij anders in het aanbod is vermeld.

Door jou te verstrekken informatie
Je verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over jezelf en de door jou aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval je mobiele telefoonnummer(s) en je e-mailadres(sen).

Je vermeldt de bijzonderheden over je eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door jou aangemelde groep reizigers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.

Betaling
Na ontvangst van een aanmelding versturen wij een bevestiging waarin o.a. het bedrag van de aanbetaling  staat. Deze bedraagt 25% van de reissom. Deze aanbetaling moet binnen 21 dagen na ontvangst van de bevestiging voldaan zijn. De restbetaling moet 6 weken voor vertrek voldaan zijn. Bij boeking binnen 6 weken vóór vertrek betaling van de hele reissom ineens.

Bij niet voldoen aan de betalingsvoorwaarden treedt de annuleringsregeling in werking.

Hulp en bijstand
Mimosa wandelingen biedt hulp en bijstand als je in moeilijkheden verkeert. Dat geldt ook voor onvermijdbare en buitengewone omstandigheden waardoor de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Deze bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand en ondersteuning bij het gebruik van communicatie en het vinden van alternatieven.

Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid
Mimosa wandelingen zorgt voor de uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die je redelijkerwijs mag hebben op grond van de overeenkomst. Als een bepaald onderdeel niet overeenkomstig de afspraken kan worden uitgevoerd en je Mimosa wandelingen daarvan onverwijld op de hoogte hebt gesteld, zorgt Mimosa wandelingen er alsnog voor dat de overeenkomst overeenkomstig de afspraken wordt uitgevoerd. Dit tenzij dat onmogelijk is of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat je dit in redelijkheid niet van Mimosa wandelingen kan verlangen.

Mimosa wandelingen is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan jou zelf, een gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door Mimosa wandelingen is ingeschakeld bij de uitvoering van de reisdiensten.

Mimosa wandelingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, geleden door deelnemers aan Mimosa wandelingen, door welke oorzaak dan ook ontstaan en door wie dan ook toegebracht, behoudens grove nalatigheid of duidelijk aantoonbare schuld. Evenmin is Mimosa wandelingen aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen, geld inbegrepen.

Het vervoer van en naar de vakantiebestemming regel je zelf. Mimosa wandelingen is niet verantwoordelijk voor vertragingen enz. waardoor aansluitingen gemist worden of waardoor je te laat op de plaats van bestemming aankomt en aansluitend vervoer per auto, bus, boot, trein en vliegtuig niet meer mogelijk is. De extra kosten en verdere gevolgen hiervan zijn voor rekening van de reiziger zelf.

Annulering
Je kunt de reisovereenkomst voor het begin van de pakketreis opzeggen. Doe je dit, dan ben je verplicht om aan Mimosa wandelingen de schade te vergoeden die hij ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze schade bedraagt maximaal eenmaal de reissom.

Tenzij Mimosa Wandelingen afwijkende bepalingen met jou overeenkomt, gelden de hieronder afgesproken percentages (gefixeerde schade) die gebaseerd zijn op het tijdstip van opzegging, de eventueel te verwachten kostenbesparingen en inkomsten die Mimosa wandelingen verkrijgt uit het alsnog verkopen van de door jou geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten:

Bij annulering van een wandelvakantie worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht: 
* Bij annulering tot 56 dagen (inclusief) vóór vertrek zijn de annuleringskosten gelijk aan de aanbetaling.
* Bij annulering tussen 56 dagen (inclusief) en 42 dagen (exclusief) vóór vertrek zijn de annuleringskosten 50% van de reissom.
*Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom.
*Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot en met de dag van vertrek (inclusief) of later: de totale reissom.

Als je de reisovereenkomst opzegt, moet je deze annuleringskosten voldoen. Als geen vaste annuleringskosten zijn overeengekomen, verstrekt Mimosa Wandelingen op verzoek van de reiziger een verantwoording van de in rekening gebrachte annuleringskosten.

Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door Mimosa wandelingen.

Negatief reisadvies ivm Covid-19

Als het ministerie van Buitenlandse zaken een negatief reisadvies afgeeft voor Noord Portugal dan wordt je boeking bij Mimosa wandelingen geannuleerd en krijg je de volledige reissom terugbetaald en geldt niet de annuleringsregeling zoals deze hierboven  staand omschreven. De bijkomende kosten bij annulering, zoals vermeldt in de reisvoorwaarden zijn dan ook niet van toepassing. 

 Jouw verdere verplichtingen
Je bent verplicht tot naleving van alle door of namens Mimosa wandelingen gegeven aanwijzingen en je bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door jouw gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Klachten (procedure)

Tijdens de reis
Onverminderd meld je onverwijld eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst ter plaatse zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet jij je melden bij Mimosa wandelingen.
Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet je dit in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, melden bij Mimosa Wandelingen in Nederland.
Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt Mimosa Wandelingen voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage).
Mimosa Wandelingen zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
Als je niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op de door Mimosa wandelingen aangegeven wijze verricht en de dienstverlener of Mimosa wandelingen daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan jouw eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.

Na de reis
Als jouw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet je deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze indienen. Als een kopie van het klachtrapport beschikbaar is, voeg je die daarbij.
Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, moet je deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na jouw kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor indienen.  Als je de klacht niet tijdig indient, kan Mimosa wandelingen besluiten deze niet in behandeling te nemen, tenzij jou redelijkerwijs geen verwijt treft. Mimosa wandelingen geeft je uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie.

Geschillen
Als jouw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, of als jou ter zake geen genoegdoening wordt verschaft, kun je desgewenst uiterlijk binnen vierentwintig (24) maanden na de datum van de indiening van jouw klacht bij Mimosa Wandelingen het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil ben je een vergoeding verschuldigd.
Alle vorderingsrechten verjaren twee jaar na afloop van de reis of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, twee jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.
Als je geen gebruik wilt maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure, heb je het recht om je tot de bevoegde rechter te wenden.
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.